Punktovi

Tvornica ulja

V. 1941.

Od 300 radnika i namještenika u 12 odjeljenja Tvornice ulja, u 1941. godini ilegalnim je radom obuhvaćeno više od 100 drugova i drugarica. Ignac Lazar radio je u upravnoj kancelariji s prilagačima. Nikola Tomljenović u rafineriji, Mato Štefančić u ekstrakciji, Pavao Plaše i Mijo Tortić u transportnoj grupi, Dragutin Igrec u skladištu ulja, Zora Ključariček i Tinka Štefek u bravariji i kanteraju, Fanika Stanko u mlinu, Fanika Štefančić u skladištu vreća, Marija Belovari u javnom skladištu i ja u bačvariji i impregnaciji, a Marija Medić sa ženama u rafineriji...

Drugarice su radile i u odboru AFŽ-a. Drugovi su radili u odborima Narodne pomoći. Višu vezu ispred tvornice održavao je Mijo Tortić, a kada je on bio kompromitiran, ja sam preuzeo tu dužnost. Svota novca kretala se od 1000 do 1500 dinara. Sastanci su se održavali u privatnim kućama, u gostionicama, na Savi, a najviše po kućama kod Marije Medić, Crni put bb, Ivana Dudaka, Andrilovečka bb, Alekse Dominčića, gradske kuće, Jakova Juračića, Barutanski jarak, Svetka, Heinzelova, Nikole Tomljenovića, Jankovačka, Mate Štefančića, Supilova, Anke Podkrajac, Petrova, Mije Tortića, Tmava. 

Stanove za ilegalce davali su Svetko, Heinzelova, Podkrajac, Petrova 90, Ivan Bučar, Stara Peščenica, Božo Škorlić, Dubrava i ja, Andrilovečka. 

Skupljena odjeća i obuća spremala se kod Ane Podkrajac u Petrovoj ulici i u Varaždinskoj kod Pazmana. Sanitetski materijal, baterijske lampe i raznovrsni drugi materijal spremao se u stolariji, Petrova ulica, u dvorištu gostionice Cerovski. Ulje koje se iznosilo 1941. davalo se porodicama drugova koji su bili uhapšeni ili u partizanima, i to Tinki Štefek, Stjepanu Tumpi, Zori Ključariček, Josipu Hudinčecu, Stjepanu Tičeku i Bukovcu. 

Odbor AFŽ-a pleo je čarape, rukavice i pulovere. Kad je to bilo izrađeno, predano je Ani Podkrajac, Petrova 90.

Ivan Dudak, “Narodna pomoć u Tvornici ulja”, u: Zbornik sjećanja: Zagreb 1941 – 1945, sv. 2, ur. Lutvo Ahmetović i dr. (Zagreb: Gradska konferencija SSRNH – IHRPH – ŠK, 1983), 315.

Podijeli

Punktovi otpora
PRETRAGA