Punktovi

Granešina

Druga brigada je nastavila gonjenje i tučenje neprijatelja noću 7/8. maja. Ona je oko 22 časa 7. maja sa 1. i 2. bataljonom zauzela Paukovec, dok je 3. bataljon preko k. 122 napao neprijateljske delove u Lužanu, pročistivši istovremeno manjim delovima šumu Bradačevine i rejon k. 130 (Božakovčica). Pošto su u Lužanu neprijateljski delovi pružali jači otpor u napad je, pored 3. bataljona, uveden i 1. bataljon, ali očekivano brzog uspeha nije bilo. Kako se borba počela otezati snage su odatle prebačene preko komunikacije D. Zelina-Belovar u rejon Blaškovca. Pre podne 8. maja 1. bataljon je dolinom reke Glavničice napao neprijatelja u Belovaru, rastrojio ga i produžio prema Žerjavinecu i Obrežu. Drugi bataljon je u nastupanju pravcem Gajci-Durđekovec-Goranec stupio u borbu s neprijateljskim delovima koji su se povlačili od Granešine i Dubrave pred 1. i 3. bataljonom. Usledio je jedan od poslednjih žestokih okršaja s neprijateljom. Za oko dva sata oštre borbe neprijatelj je potpuno razbijen i poražen, ostavivši na bojištu mnoštvo leševa i ratnog materijala. Noću se borba malo primirila pa su i premorene jedinice malo predahnule.

 

Ðorde Orlović, Šesta lička proleterska divizija "Nikola Tesla", (Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar, 1990.), 527.

Podijeli

Narodna pravda
PRETRAGA